Ban lãnh đạo

Ông Trịnh Thanh Giảng
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà Sử Bùi Bảo Ngọc
Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Vũ Thanh Bình
Uỷ viên Hội đồng quản trị
Ông Trần Nguyễn Quảng
Tổng giám đốc
Kiến trúc sư, chủ trì thiết kế hạng 1
Ông Duo Sang Chan
Phó Tổng giám đốc
Kiến trúc sư Hàn Quốc
Ông Lê Văn Hảo
Phó Tổng giám đốc
Kiến trúc sư, Chủ trì thiết kế hạng 1
Ông Nguyễn Quốc Công
Phó Tổng giám đốc
Kỹ sư, Chủ trì thiết kế hạng 1
Ông Nguyễn Việt Cường
Phó Tổng giám đốc
Kỹ sư, Chủ trì thiết kế hạng 1