CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3/2022 (08/03/2022)

 

𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐢̣𝐩 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝟖/𝟑, 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐒𝐮𝐧𝐣𝐢𝐧 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦 𝐱𝐢𝐧 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭. 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢, 𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨̛̀𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜, 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠. 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧’𝐬 𝐃𝐚𝐲!