Chúc mừng 2 hạng mục dự án Grande Tourane Nha Trang Hotel của Sunjin Viet Nam đã đạt giải thiết kế kiến trúc Châu Á – 𝐓𝐇𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐀𝐒𝐈𝐀 𝐀𝐑𝐂𝐇𝐈𝐓𝐄𝐂𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐒𝐈𝐆𝐍 𝐀𝐖𝐀𝐑𝐃𝐒 (14/07/2023)

Xin chúc mừng 2 hạng mục dự án Grande Tourane Nha Trang Hotel của Sunjin Viet Nam đã đạt giải thiết kế kiến trúc Châu Á – 𝐓𝐇𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐀𝐒𝐈𝐀 𝐀𝐑𝐂𝐇𝐈𝐓𝐄𝐂𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐒𝐈𝐆𝐍 𝐀𝐖𝐀𝐑𝐃𝐒

Link giải thưởng Thiết kế kiến trúc Châu Á của 2 hạng mục:

https://www.facebook.com/photo?fbid=237391442562243&set=a.237394139228640

https://www.facebook.com/photo/?fbid=237391852562202&set=a.237394139228640