Chúc mừng 2 hạng mục dự án Grande Tourane Nha Trang Hotel của Sunjin Viet Nam đã lọt vào danh sách 100 dự án nổi bật của cuộc thi 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐀𝐒𝐈𝐀 𝐀𝐑𝐂𝐇𝐈𝐓𝐄𝐂𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐒𝐈𝐆𝐍 𝐀𝐖𝐀𝐑𝐃𝐒 – 𝐒𝐇𝐎𝐑𝐓𝐋𝐈𝐒𝐓 (30/05/2023)

Xin chúc mừng 2 hạng mục dự án Grande Tourane Nha Trang Hotel của Sunjin Viet Nam đã lọt vào danh sách 100 dự án nổi bật của cuộc thi 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐀𝐒𝐈𝐀 𝐀𝐑𝐂𝐇𝐈𝐓𝐄𝐂𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐒𝐈𝐆𝐍 𝐀𝐖𝐀𝐑𝐃𝐒 – 𝐒𝐇𝐎𝐑𝐓𝐋𝐈𝐒𝐓 – THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CHÂU Á 2023- DANH SÁCH NGẮN