Lập hồ sơ quy hoạch 1/500 Khu Vinhomes Hồ Thành 1 Thanh Hóa