Nhà truyền thống – Bảo tàng máy phát điện Tổng công ty Điện Lực Hà Nội