Trụ sở văn phòng liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam