Tư vấn quản lý và thẩm tra

Dịch vụ tư vấn quản lý và thẩm tra thiết kế của  Công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam cam kết cung cấp triển khai với sự chuyên nghiệp, góp phần đảm bảo chất lượng của đồ án thiết kế, khắc phục các sai sót có thể có của tư vấn thiết kế, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, làm tăng mức độ tin cậy của đồ án thiết kế.

Nội dung cụ thể:

  1. Thẩm tra hồ sơ thiết kế (Xem xét sự phù hợp của thiết kế với dự án đầu tư, thuyết minh thiết kế được duyệt; Kiểm tra việc áp dụng những tiêu chuẩn, qui chuẩn; Đánh giá sự phù hợp của giải pháp kết cấu chính; Đánh giá mức độ an toàn chịu lực của công trình; Đánh giá sự tuân thủ các quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy; Đánh giá sự hợp lý của lựa chọn dây chuyền công nghệ và thiết bị công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ; Đánh giá sự phù hợp của hệ thống kỹ thuật với các giải pháp thiết kế phần xây dựng và các phần liên quan khác).
  2. Thẩm tra giá và dự toán công trình (Thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án, Thẩm tra dự toán xây dựng công trình, Thẩm tra quyết toán xây lắp công trình/ hạng mục, Thẩm tra định mức dự toán xây dựng công trình.