TỔ HỢP KHÁCH SẠN 5 SAO LANE XANG (CHDCND LÀO)

TỔ HỢP KHÁCH SẠN 5 SAO LANE XANG (CHDCND LÀO)

Loại công trình: Khách sạn
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thadluang
Vị trí: Fangum R.D , P.O.BOX : 280 , Viên Chăn , Lào
Quy mô: 12.753 m2
Năm thiết kế: 2020

Loại công trình:

Khách sạn

Chủ đầu tư: 

Công ty Cổ phần Thadluang

Vị trí: 

Fangum R.D , P.O.BOX : 280 , Viên Chăn , Lào

Quy mô: 

12.753 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

NHÀ KHÁCH T50

GRAND HOTEL NHA TRANG

SUN GRAND CITY HILLSIDE – PARCEL

LE CAPITOLE HOTEL

KHÁCH SẠN NHA TRANG

NHÀ KHÁCH VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

KHÁCH SẠN CÂU GIẤY

NHÀ KHÁCH T50